Skip to content

Урок 12 – Второстепенни тризвучия


Приложения – Download

Върху всяка от степените на гамата може да се построи тризвучие. Вече знаете кои са главните тризвучия- тези, построени върху I, IV  и Vст. – тоническо, субдоминантово и доминантово тризвучия. Наричат се главни, защото използвани в определен ред помежду си, създават усещане за устойчивост.

Веднага ще ви дам пример за това. Взимаме До мажор – тонически секстакорд, субдоминантов квинтакорд, доминантов квартсекстакорд, тонически секстакорд. Чувате, че акордите се въртят около тониката,звучат мажорно и се създава чувство на устойчивост.

Второстепенните тризвучия се наричат така, поради това, че сами, без участието на главните тризвучия не могат да изявят ясно и определено гамата, за която се отнасят. Второстепенни са тризвучията на IІ-ра,  III-та, VI-та и VII-ма степен. Както главните, така и второстепенните тризвучия могат да бъдат квинтакорд, секстакорд и квартсекстакорд.

Първо ще разгледаме мажорните гами. Взимаме  за пример До мажор, ІІ-ра степен е тонът ре. Върху нея се построява тризвучие, състоящо се от тоновете ре-фа-ла.Това е тризвучието на ІІ-ра степен. Чувате, че в мажора то звучи минорно. Тоест, ако прозвучи самостоятелно няма как да разберем че сме в гама До мажор. Нека сега да проследим следната връзка: тоника, тризвучие на ІІ-ра ст., тоника, доминанта, тоника. В комбинация с главните тризвучия, се получава усещане за устойчивост.

ІІІ-та степен в До мажор е тонът ми, а тризвучието на ІІІ-та ст. се състои от тоновете ми-сол-си. Това тризвучие също прозвучава минорно в мажора. Ето пример за приложението му: тоника, тризв. на ІІІ-та ст., субдоминанта, тоника.

VI-та степен в До мажор е тонът ла, а тризвучието на VI-та ст. е образувано от тоновете ла-до-ми. И това тризвучие звучи минорно. Да проследим следната връзка: тоника, тризв. на VI-та ст., доминанта, тоника. Това е пример за едно от многото приложения на тризвучието.

VIІ-ма степен в До мажор е тонът си, а тризвучието което се образува е си-ре-фа. Това тризвучие е умалено, защото се състои от две малки терци. И въпреки, че използвано само не звучи много благозвучно, чуйте какво се получава в комбинация с главните тризвучия: тоника, субдоминанта, тризв. на VIІ-ма ст., тоника.

След като изсвирихме предните примери, може да направим заключението, че второстепенните тризвучия, с различното си звучене, внасят контраст в мажорните гами. Същото се отнася и за второстепенните тризвучия в минорните гами, като ние с вас, ще разгледаме примери в хармоничен минор, при който знаем, имаме повишена VII-ма степен.

Минорната гама, която ще разгледаме е ла минор. Припомням, тя е без знаци, а VII-ма повишена степен е тонът сол диез. Втора степен в ла минор е тонът си, а тризвучието на ІІ-ра степен ще бъде образувано от тоновете си-ре-фа. Това тризвучие е умалено, заради двете малки терци, от които е съставено. Ето как звучи в комбинация с някои от главните тризвучия на гамата: тоника, тризвучие на ІІ-ра ст., доминанта, тоника.

ІІІ-та степен в ла минор е тонът до, а тризвучието което се образува е до-ми-сол диез. Свирим сол с диез, защото той е VII-ма ст. в ла минор, която се повишава с полутон заради употребата на хармоничен минор. Това тризвучие е увеличено, защото е съставено от две големи терци. Въпреки че не звучи благозвучно, използвано самостоятелно, в комбинация с главните тризвучия се получава добре. Чуйте: тоника, субдоминанта, тризв.на ІІІ-та ст., тоника.

VI-та степен в ла минор е тонът фа, а тризвучието на VI-та ст. се получава от тоновете фа-ла-до. То звучи мажорно в минора. Ще проследми следната връзка: тоника, тризв. на VI-та ст., тоника.

VIІ-ма степен в ла минор е тонът сол. Тъй като използваме хармоничния минор, вместо сол ще свирим сол диез. И така тризвучието на VIІ-ма ст. се състои от тоновете сол диез-си-ре. То е умалено, защото е съставено от две малки терци. Нека да го проследми в следната комбинация: тоника, тризв. на VIІ-ма ст., тоника, доминанта, тоника.

Това бяха примери в хармоничен минор. Същите тризвучия могат да се построят и в натурален, мелодичен и бихармоничен минор, просто трябва да обърнем внимание дали тризвучието не съдържа някоя от повишените степени на минора, ако има такива, иначе степените са същите като в хармоничния минор.

3 thoughts on “Урок 12 – Второстепенни тризвучия

  1. Анонимен says:

    Не намирам статията към урок 12, има ли такава? Всички уроци досега имаха такава и ми бяха много полезни. Какъв е проблема?

  2. Профилна снимка на Асен Михайлов
    Асен Михайлов says:

    Да попитам само в примера с минора VI степен доминантата е септакорд.Това е грешка ли е?
    Тези примери могат ли да се нарекат и каденци,защото са последования?

Вашият коментар